2011. április 25., hétfő

Szociális segélyt csak az kaphat, aki dolgozik.- nyilatkozta Lázár János

A mindennapokra is számos hatása lesz az új alkotmánynak, mondta Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Példaként említette, hogy szociális segélyt csak az kaphat, aki dolgozik.
Az embereket nem érdekli a 38 oldalas alkotmány minden egyes mondata, de vannak olyan kérdések (a munka világa, az államadósság, a gazdasági stabilitás, a közpénzügyek kiszámíthatósága, az ország versenyképessége, az életfogytig tartó szabadságvesztés, a nemzeti vagyon kérdése), amelyek foglalkoztatják az állampolgárokat - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Fidesz frakcióvezetője, aki hozzátette: a kormány kötelessége most az, hogy a következő hónapokban ráirányítsa arra a figyelmet, hogy az alkotmány a hétköznapokat befolyásolja.
Cikk  itt  olvasható : http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-428227 
Meghallgatható : http://inforadio.hu/arena/3948/1/podcasting

2011. április 24., vasárnap

Magyarország Alaptörvénye - Az Országgyűlés elnöke által aláírt, de még ki nem hirdetett törvény szövege.

                     Megszavazta a parlament  Magyarország  Alaptörvényét ' Schmitt  Pál  aláírásával  hatályba  lép  2012  január 1-jén.  Az  alábbiakban  olvashatja  és  letöltheti  az  Alaptörvény  szövegét ' Helyesírási hibák  kilettek  javítva '


                                        Magyarország Alaptörvénye
(a kihirdetés napja)
Isten, áldd meg a magyart !
NEMZETI HITVALLÁS
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden
magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat :
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra
helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette .
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért
küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira .
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s
tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit .
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét . Becsüljük országunk különböző
vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk
szellemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és
államalkotó tényezők.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a
magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember
alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellem i
és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek
életfeltételeit .
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység
sokszínűségéhez .
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ
minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság .
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki .
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet ,
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az
emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét .
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az
igazság, a szabadság kiteljesítése .
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket
méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi .
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely
megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét .
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezet
felfüggesztését . Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és
kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom
alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét .
Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban
kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki .
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének
visszaállítását 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet
megalakulásától számítjuk . Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos
rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után
múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra .
Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában . Hisszük,
hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá
teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja : szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai
között. Elő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk .
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet
együttműködésére alapítsuk.
ALAPVETÉS
A) cikk
HAZÁNK neve Magyarország.
B) cikk
(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság .
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja .
C) cikk
(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik .
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy
gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására . Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
mindenki jogosult és köteles fellépni .
(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer
alkalmazására az állam jogosult .
D) cikk
Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva
felelősséget visel a határain kívül él ő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását
és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni é s
közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való
boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.
E) cikk
(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának
kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.
(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekébe n
nemzetközi szerződés alapján — az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig — az Alaptörvényből eredő egyes
hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.
(3) Az Európai Unió joga — a (2) bekezdés keretei között — megállapíthat általánosa n
kötelező magatartási szabályt .
(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére
adott felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(1) Magyarország fővárosa Budapest.
(2) Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik . A
városokban kerületek alakíthatók .
G) cikk
(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár . Sarkalatos
törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is
meghatározhatja.
(2) Magyarország védelmezi állampolgárait .
(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar
állampolgárságától megfosztani .
(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozz a
meg.
I3) cikk
(1) Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar .
(2) Magyarország védi a magyar nyelvet .
(3) Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét .
A további  szöveget  olvashatja  letöltés után :
Alaptorveny.pdf

Forás : http://www.mti.hu/cikk/2011/04/20/magyarorszag_alaptorvenye-540200

2011. április 21., csütörtök

503 - Az oldal átmenetileg nem elérhető ' Blogter.hu nem elérhető ' Miért ?

          503 -  Az  oldal  átmenetileg  nem  elérhető '  Olvastam  a  képernyőn 'Mi  történt  a  blogter.hu-val ? -tettem  fel  a  kérdést,mert  többször  próbálkoztam  elérni,de  sikertelenül. Talán  megszűnt ? De  akkor  már  közölték  volna előre ' Már  történt  velem az,hogy  egy  sokat  látogatott  fórum  szűnt  meg,mert  megszüntették.Nekem  is  volt  egy  sokat  látogatott  témám,mely  meglett  szüntetve.Ebből  tanulva,  egy  témát  több  blogba  jelentetek  meg.Ha  az  egyik  megszűnik,a  másik  még  létezik ' 
           De  váratlanul  ért  a  blogter.hu  esete.Kiírta  a  503-as  számot  és  azt,hogy  az  oldal  nem  elérhető.Úgy  tudom,hogy  az  új  média  törvény  még  nem  lépett  hatályba. Csak  részben  és  módosítva. Elkezdtem  azon  gondolkodni,hogy  miről  irhatok  június  után ? Lehet,hogy  jobb  ha  nem  írok  olyat  ami  nem  tetszik  a  hatalomnak.De  akkor  mi  lesz  a  szabad  vélemény  nyilvánítással ? Egyszerűen  korlátozva  lesz.Lesz  cenzúra ? Öncenzúra ?Már  volt ' Én  éltem  benne ' igaz,hogy  a  kormány  nem  erről  beszél.De  ki  tudja ?
             Az  biztos,hogy  jobb  ha  átalakítom  a  blogomat 'De  mi  lesz  az  Olvasókkal ? Megnéztem  a  statisztikát ' Azt  láthattam,hogy  leginkább  a  filmek  érdeklik  az  Olvasókat.De  más  sokat  látogatott  bejegyzéseket  meghagyok  vagy  áthelyezek  nem  magyar  érdekeltségű  honlapra .Az  egyik  blog  címe  : http://kareszkablog.blogspot.com/ 
             Sajnáltam  a  blogter.hu  megszűnését,mert  egy  nagyon  jó  közösség ' Már  elkezdtem  rendezni  a  blogomat.De  este  megpróbáltam  elérni. Alig  hittem  a  szememnek ' Elértem ''' Ez  igen ' Az  ok: frissitették  a  blogot  és  csak  átmenetileg  volt  nem  elérhető ' Vagyis  az  503  szám  igazat  irt ' Mit  tehetnék ?  Tovább  írok  a  blogba ' De  öncenzúrával ? Lehet,hogy  ez  a  jobb  megoldás ' a  lényeg  az: Létezik  a  blogter.hu '

2011. április 15., péntek

A szokásos elit-cirkuláció? Policity.eu cikk

1984 egyik, akkor még vörösen borús éjszakája. A helyszínünk Budapest XI. kerülete, a Ménesi utca, a mai Bibó István Szakkollégium, az akkori Társadalomtudományi Szakkollégium. Pár fiatal megalapítja a Századvég folyóiratot és elkezd másként gondolkodni.
Írta: Tóth Richard   
2010. december 23
Egy maroknyi fiatal elkezdtek másként gondolkodni, elkezdtek beszélgetni (először csak egymás között, majd egyre szélesebb körben) és elkezdték tervezgetni a saját jövőjüket. Pártot alapítottak, és – másokkal együtt persze – megdöntötték a szocialista diktatúrát.
1989/90-re sikerrel abszolválták a Ménesi úti kollégiumszobában oly’ sokat dédelgetett álmukat. A „Vezér” először 1998 és 2002 között, majd 2010-től újfent a magyar nép élére állhatott.
De az azóta eltelt több mint 20 éve alatt sokszor megfordult már a traktor Felcsút határában.
Orbán és csapata anno az ellen lázadt, amit ma újfent meg akarnak honosítani itthon.
Mert mi nem tetszett nekik 20 évvel ezelőtt? Az, hogy nem mondhatták el szabadon a véleményüket (vagy, Uram bocsá’, nem írhatták le – lásd: médiatörvény)? Az, hogy minden egyes gazdasági intézkedés állami felügyelet alatt/mellett történt? Vagy az, hogy a rendszer úton-útfélen leszámolt politikai ellenfeleivel (lásd: az elszámoltatási kormánybiztos intézménye)? Ezek ellen emelte fel a hangját egy fiatal generáció húsz évvel ezelőtt.
Történelmi kitekintésként: nem ők voltak az első „hangfelemelő-generáció” az elmúlt 50 évben. 1956-ban pár ezer egyetemista már megpróbálta felemelni hangját, de a szovjet géppuskák elhallgatatták őket; a rendszer – ha lehetséges – még diktatórikusabb formában kezdett el működni.
De vissza a húsz évvel ezelőtti eseményekhez. A rendszerváltó titánok (politikai) mentalitás- és szemléletmód-váltását a bibliai Saul (a későbbi Pál apostol) is megirigyelné.
A címben szereplő elit-cirkuláció így nem takar egyebet, mint a hatalom részegítő hatását. Bizonytalan időközönként ugyan, de hatalomra kerül egy olyan elit, amely a hatalomban eltöltött idő növekedésével párhuzamosan elkezdi átvenni és alkalmazni ugyanazokat a struktúrákat, amik ellen korábban létrejött.
A képmutatás és a köpenyegforgatás minden megrészegedett hatalombirtokos sajátja; egy idő után nem csak saját magukkal, de választópolgáraikkal szemben is kénytelenek lesznek meghasonulni és elvtelenné válnak. De mi lesz azzal a bizonyos gerincműtéttel?
1956-ban volt egy felkelni és változtatni akaró tömeg. 1989-ben volt egy olyan ifjú értelmiségi réteg, akik „mertek nagyot álmodni” és az elődökkel ellentétben meg is tudták valósítani a saját és még több millió magyar álmát.
A szabadság áhítása és akarása hívta életre ezeket a változtatni akaró és merő forradalmárokat.
Kik lesznek, és lesznek-e egyáltalán XXI. századi rendszerváltó forradalmárok? Az igény kezd megfogalmazódni...
Forrás : A szokásos elit-cirkuláció?